Att söka Psykoterapi

Den som söker psykoterapi har kommit till en punkt i tillvaron där det inte längre räcker med att prata med en vän eller anhörig och det räcker inte heller med att försöka lösa problemen på egen hand. En professionell psykoterapeut är van vid att lyssna på alla typer av tankar, känslor och berättelser. Terapeuten kan hjälpa dig att förtydliga och formulera problemen, så att ni tillsammans kan komma fram till en gemensam målsättning för det terapeutiska arbetet.

Psykoterapeutens utbildning, erfarenhet och förmåga att skapa en skyddad miljö ger en trygg ram för samtalen och garanterar att samtalen bedrivs professionellt.

Legitimerad psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut har genomgått av Socialstyrelsen godkänd utbildning till psykoterapeut. För att antas till denna utbildning ska man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke t ex psykolog, socionom, läkare, sjuksköterska eller präst. Dessutom krävs basutbildning i psykoterapi (50p), egen psykoterapi och därefter psykoterapeutiskt arbete under handledning i minst två år. Om dessa krav uppfylls, och den sökande både vid utbildningens början och under utbildningstiden bedöms som lämplig för yrket, tar sedan den legitimationsgrundande utbildningen tre år. Legitimerad psykoterapeut räknas alltid som hälso- och sjukvårdspersonal och står under samhällets tillsyn, oberoende av var verksamheten är organiserad.

Tystnadsplikt
Alla av socialstyrelsen legitimerade yrkesgrupper har tystnadsplikt. Det innebär i korthet att det du berättar för din terapeut stannar er emellan. Det finns några få undantag från denna regel och det är om du uppger för din terapeut att du planerar ett mycket allvarligt brott eller om det är uppenbart att du kommer att skada dig själv eller andra allvarligt eller om det framkommer att ett minderårigt barn uppenbarligen far illa.

Kostnad
Psykoterapeuter som är privatpraktiserande har ingen ersättning från landsting eller stat. Det innebär att du står för hela kostnaden för behandlingen. Priset per timme varierar beroende på om det gäller individuell terapi, grupp- eller familjeterapi. Vissa terapiformer kräver dubbeltimme. Fråga din terapeut om vilka kostnader och vilken tidsram som tillämpas.