Individualterapi

Individualpsykoterapi är samtal mellan en person och en psykoterapeut, som sker på personens initiativ och utifrån dess behov av hjälp.

Samtal som bedrivs på psykodynamisk grund innebär att berätta, lyssna, reflektera över det berättade och de känslomässiga reaktioner det väcker och försöka skapa mening och förståelse för de livserfarenheter som fört en person till psykoterapi.

Karakteristisk för psykodynamisk psykoterapi är att samtalet är fritt, inte styrt och utgår helt från personens berättelse. Psykoterapeuten lyssnar och bidrar med sina reflektioner till ett utforskande och analyserande av berättelserna. Psykoterapeutens uppgift är att hjälpa personen när känslomässiga hinder uppstår i samtalet. Livsberättelser innehåller ofta en persons historia, minnen av sitt liv, och dennes frågor om hur detta präglat henne. Psykodynamisk psykoterapi handlar till del om detta i syfte att förstå nuets problem, personens karaktär och relationer.

De flesta som kommer till psykoterapi vill förändring och det är ytterst syftet med terapin. Förändring kommer inifrån och är frukten av det gemensamma arbetet i den psykoterapeutiska processen med de regelbundet återkommande samtalen, relationen till psykoterapeuten med tillit och förtroende och med tiden.

Psykoterapeutiskt arbete på psykodynamisk grund ställer stora krav på psykoterapeutens förmåga att lyssna och på ett inkännande sätt förmedla sina iakttagelser och tankar och därmed på dennes utbildning och erfarenhet.

Läs mer: Samrådsforum | Dynamiskterapi