Om Institutet

Institutet för Psykoterapi bildades 1971 som en fristående organisation för psykoterapeutisk verksamhet. Målsättningen var att kombinera behandling, forskning och utbildning. Profilen i arbetet har inriktats på gruppsykoterapi, närmare bestämt den form av gruppterapi som brukar benämnas gruppanalytisk psykoterapi. Under en tioårsperiod bedrevs i institutets regi en lång rad gruppterapiutbildningar.

Men också om Institutet för Psykoterapi behållit sin ”grupprofil” så har andra typer av psykoanalytiskt orienterade terapiformer – individuell psykoterapi och familjeterapi bedrivits. Även handledning, konsultation och olika psykoterapeutiska utbildningsprogram har spelat en framträdande roll i vår verksamhet.

Institutet för Psykoterapi är fortfarande en fristående organisation som arbetar helt och hållet på privat bas, utan yttre anslagsfinansiering.